Tuổi thọ và thời gian ngồi trên ngai vàng của các vị Vua thời phong kiến

14/8/18
(iini.net) CÁC VỊ VUA THỜI PHONG KIẾN VIỆT NAM CÓ TUỔI THỌ NHƯ THẾ NÀO VÀ NGỒI TRÊN NGAI VÀNG BAO LÂU?

Nhìn lại lịch sử, do nhiều nguyên nhân (trình độ y học, chiến tranh, đấu đá chính trị và cả vô độ trong sinh hoạt) các vị vua Việt Nam thời phong kiến trước đây hầu hết đều có tuổi thọ rất ngắn, nghĩa là đa số chỉ "hưởng dương", rất ít người được "hưởng thọ"... Thì ra, làm vua thời xưa tuổi thọ kém hơn làm dân bây giờ rất nhiều. (Bà con thấy chi tiết nào chưa chuẩn, thì chỉnh sửa và bổ sung giúp ĐVH nhé!).

Tuổi thọ và thời gian ngồi trên ngai vàng của các vị Vua thời phong kiến
Tuổi thọ và thời gian ngồi trên ngai vàng của các vị Vua thời phong kiến.

A. Nước Vạn Xuân.
1. Năm 548: Lý Nam Đế mất (5 năm làm vua) chết bệnh (46 tuổi)
2. Năm 571: Triệu Việt Vương mất (23 năm làm vua) tự tử
3. Năm 602: Lý Phật Tử mất (31 năm làm vua) đầu hàng giặc, bị giặc giết.

B. Họ Khúc.
3. Năm 907: Khúc Thừa Dụ mất (2 năm làm tiết độ sứ) chết bệnh
4. Năm 917: Khúc Hạo mất (10 năm làm tiết độ sứ) chết bệnh
5. Năm 931: Khúc Thừa Mỹ mất (6 năm làm tiết độ sứ), bị giặc Nam Hán bắt, sau đó năm 931 vua Nam Hán sát hại.
5b. Năm 937: Dương Đình Nghệ mất (tự xưng Tiết độ sứ 7 năm) bị Kiều Công Tiễn giết hại.

C. Nhà Ngô.
6. Năm 944: Ngô Quyền mất (6 năm làm vua) qua đời (47 tuổi).

D. Nhà Đinh.
7. Năm 979: Đinh Tiên Hoàng mất (12 năm làm vua) bị giết cùng con trưởng Đinh Liễn.
8. Năm 1001: Đinh Toàn mất (8 tháng làm vua, thoái vị năm 980) chết do trúng tên giặc khi đánh trận.

E. Nhà Tiền Lê.
9. Năm 1005: Lê Đại Hành mất (24 năm làm vua) chết (64 tuổi)
10. Năm 1006: Lê Ngân Tích mất (vài tháng làm vua) bị giết.
11. Năm 1006: Lê Trung Tông mất (3 ngày làm vua) bị em giết.
12. Năm 1009: Lê Ngọa Triều mất (3 năm làm vua) chết (24 tuổi).

F. Nhà Lý.
13. Năm 1028: Lý Thái Tổ mất (18 năm làm vua) chết (54 tuổi)
14. Năm 1054: Lý Thái Tông mất (26 năm làm vua) chết (54 tuổi)
15. Năm 1072: Lý Thánh Tông mất (17 năm làm vua) chết (49 tuổi)
16. Năm 1128: Lý Nhân Tông mất (55 năm làm vua) chết (63 tuổi)
17. Năm 1138: Lý Thần Tông mất (10 năm làm vua) chết bệnh (22 tuổi)
18. Năm 1175: Lý Anh Tông mất (37 năm làm vua) chết bệnh (40 tuổi)
19. Năm 1210: Lý Cao Tông mất (35 năm làm vua) chết bệnh (38 tuổi)
20. Năm 1226: Lý Huệ Tông mất (10 năm làm vua) chết do bức tử (31 tuổi)
21. Năm 1278: Lý Chiêu Hoàng mất (nữ hoàng đế, ở ngôi 12 năm) chết năm 61 tuổi

G. Nhà Trần.
22. Năm 1258: Trần Thái Tông mất (33 năm làm vua) chết (58 tuổi)
23. Năm 1290: Trần Thánh Tông mất (20 năm làm vua) chết (51 tuổi)
24. Năm 1308: Trần Nhân Tông mất (15 năm làm vua) chết (51 tuổi)
25. Năm 1320: Trần Anh Tông mất (20 năm làm vua) chết (44 tuổi)
26. Năm 1357: Trần Minh Tông mất (15 năm làm vua) chết (58 tuổi)
27. Năm 1341: Trần Hiến Tông mất (13 năm làm vua) chết (22 tuổi)
28. Năm 1369: Trần Dụ Tông mất (28 năm làm vua) chết (34 tuổi)
29. Năm 1370: Trần Nhật Kiên mất (1 năm làm vua) bị giết
30. Năm 1394: Trần Nghệ Tông mất (2 năm làm vua) chết (73 tuổi)
- Năm 1377: Trần Duệ Tông mất (làm vua 5 năm) tử trận khi đánh Chiêm Thành, thọ 39 tuổi
- Năm 1388: Trần Phế Đế mất (làm vua 11 năm) bị Hồ Quý Ly bức tử, thọ 27 tuổi
31. Năm 1399: Trần Thuận Tông mất (10 năm làm vua) bị giết chết (22 tuổi)
32. Năm ?: Trần Thiếu Đế mất (2 năm làm vua rồi bị Hồ Quý Ly ép nhường ngôi)

H. Nhà Hồ.
33. Năm 1407: Hồ Quý Ly mất (2 năm làm vua) bị giặc giết (71 tuổi)
34. Năm 1407: Hồ Hán Thương mất (6 năm làm vua) bị giặc giết

I. Nhà Hậu Trần.
35. Năm 1410: Giản Định Đế mất (2 năm làm vua) bị giặc giết.

K. Nhà Lê sơ
36. Năm 1433: Lê Thái Tổ mất (5 năm làm vua) chết (49 tuổi)
37. Năm 1442: Lê Thái Tông mất (9 năm làm vua) chết bí ẩn, vụ án Lệ Chi viên (18 tuổi)
38. Năm 1459: Lê Nhân Tông mất (17 năm làm vua) bị giết (19 tuổi)
39. Năm 1460: Lê Nghi Dân mất (1 năm làm vua) bị giết (21 tuổi)
40. Năm 1497: Lê Thánh Tông mất (38 năm làm vua) chết (56 tuổi)
41. Năm 1504: Lê Hiến Tông mất (7 năm làm vua) chết (44 tuổi)
42. Năm 1504: Lê Túc Tông mất (nửa năm làm vua) chết bệnh (16 tuổi)
43. Năm 1509: Lê Uy Mục mất (5 năm làm vua) bị ép tự sát, cho xác vào súng bắn (21 tuổi)
44. Năm 1516: Lê Tương Dực mất (7 năm làm vua) bị giết, đốt xác thành tro (21 tuổi)
45. Năm 1522: Lê Chiêu Tông (7 năm làm vua) bị giết (20 tuổi)
46. Năm 1527: Lê Cung Hoàng mất (5 năm làm vua) bị giết (20 tuổi)

L. Nhà Mạc.
47. Năm 1541: Mạc Thái Tổ mất (2 năm làm vua) chết (58 tuổi)
48. Năm 1540: Mạc Thái Tông mất (10 năm làm vua) chết
49. Năm 1546: Mạc Hiến Tông mất (6 năm làm vua) chết
50. Năm 1561: Mạc Tuyên Tông mất (15 năm làm vua) chết bệnh
51. Năm 1592: Mạc Mậu Hợp mất (30 năm làm vua) bị xử tử, đầu đóng cọc, chu di cửu tộc (32 tuổi)

M. Nhà Lê Trung hưng.
52. Năm 1548: Lê Trang Tông mất (15 năm làm vua) chết (34 tuổi)
53. Năm 1556: Lê Trung Tông mất (8 năm làm vua) chết (22 tuổi)
54. Năm 1573: Lê Anh Tông mất (16 năm làm vua) chết (42 tuổi)
55. Năm 1599: Lê Thế Tông mất (26 năm làm vua) chết (33 tuổi)
56. Năm 1619: Lê Kính Tông mất (19 năm làm vua) bị ép tự tử (32 tuổi)
57. Năm 1643: Lê Thần Tông mất (37 năm làm vua) chết (56 tuổi)
58. Năm 1671: Lê Huyền Tông mất (9 năm làm vua) chết (17 tuổi)
59. Năm 1675: Lê Gia Tông mất (3 năm làm vua) chết (15 tuổi)
60. Năm 1705: Lê Hy Tông mất (30 năm làm vua) chết (54 tuổi)
61. Năm 1731: Lê Dụ Tông mất (24 năm làm vua) chết (52 tuổi)
62. Năm 1735: Lê Duy Phường mất (4 năm làm vua) bị giết (27 tuổi)
63. Năm 1735: Lê Thuần Tông mất (3 năm làm vua) chết (37 tuổi)
64. Năm 1759: Lê Ý Tông mất (6 năm làm vua) chết (41 tuổi)
65. Năm 1786: Lê Hiển Tông mất (47 năm làm vua) chết (70 tuổi)
66. Năm 1793: Lê Chiêu Thống mất (3 năm làm vua) chết tại Tàu (28 tuổi)

N. Nhà Tây Sơn.
67. Năm 1793: Nguyễn Nhạc - Thái Đức đế mất (10 năm làm vua) thổ huyết chết (40 tuổi)
68. Năm 1792: Nguyễn Huệ - Quang Trung Hoàng đế mất (5 năm làm vua) chết bệnh đột ngột (40 tuổi)
69. Năm 1802: Nguyễn Quang Toàn mất (10 năm làm vua) bị giết (19 tuổi)

O. Nhà Nguyễn.
70. Năm 1820: Gia Long Nguyễn Phúc Ánh mất (18 năm làm vua) chết bệnh (58 tuổi)
71. Năm 1841: Minh Mạng mất (21 năm làm vua) chết (50 tuổi)
72. Năm 1847: Thiệu Trị mất (6 năm làm vua) chết (41 tuổi)
73. Năm 1883: Tự Đức mất (36 năm làm vua) chết (54 tuổi)
74. Năm 1883: Dục Đức mất (3 ngày làm vua) giam, bị bỏ đói (31 tuổi)
75. Năm 1883: Hiệp Hòa mất (4 tháng làm vua) bị bức tử bằng thuốc độc (36 tuổi)
76. Năm 1884: Kiến Phúc mất (8 tháng làm vua) bị đầu độc (15 tuổi)
77. Năm 1943: Hàm Nghi mất (1 năm làm vua) chết tại Algérie (71 tuổi)
78. Năm 1889: Đồng Khánh mất (3 năm làm vua) chết (24 tuổi)
79. Năm 1954: Thành Thái mất (18 năm làm vua) chết (75 tuổi)
80. Năm 1945: Duy Tân mất (8 năm làm vua) chết tai nạn tại Trung Phi (45 tuổi)
81. Năm 1925: Khải Định mất (10 năm làm vua) chết bệnh (hưởng dương 41 năm)
82. Năm 1997: Bảo Đại mất (20 năm làm vua, 6 năm làm Quốc trưởng) thọ 85 tuổi.

_____
P/S : Cảm ơn bạn đã đọc bài tư liệu này, nếu thấy hay và ý nghĩa thì đừng quên chia sẻ cho mọi người cùng thưởng thức nha...
Đặng Vương Hưng (Nguồn: Sưu tầm & Tổng hợp)
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Tuổi thọ và thời gian ngồi trên ngai vàng của các vị Vua thời phong kiến trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-08-14T16:15:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-10-09T14:38:06Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 2 bình luận cho bài viết "Tuổi thọ và thời gian ngồi trên ngai vàng của các vị Vua thời phong kiến"
  1. Chưa có ông vua nào thọ bằng bà nội và ba mình
    Bà 90 tuổi
    Ba 88 tuổi
    Còn mình sống lâu hơn rất nhiều ông vua.
  2. Sưu tầm rất hay!
    Không hiểu sao các vị vua ngày trước sống trên nhung lụa và ăn sơn hào hải vị mà lại đoản thọ. Còn cụ Đoàn Tử Quang (quê Đức Thọ, HT bây giờ) là một nho sinh nghèo mà sống qua 13 đời vua Nhà Nguyễn.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng